Privacybeleid

 

De Binnenkamer B.V., gevestigd aan Misterstraat 70, 7101EZ Winterswijk,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://www.dasgenieten.nl
Misterstraat 70
7101EZ Winterswijk

 

Functionaris Gegevensbescherming van De Binnenkamer B.V. te bereiken via info@debinnenkamer.nl

 

De Binnenkamer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Gebruikersnaam, vrij door uw in te geven
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debinnenkamer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Binnenkamer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens via de website (dus niet voor de DasGenieten App) voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- De Binnenkamer B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

De Binnenkamer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens via de DasGenieten App enkel en alleen voor het volgende doel:

-Het aanbieden van een spaarsysteem zodat u punten kunt sparen. Het aantal punten is gekoppeld aan het aankoopbedrag. Deze punten zijn niet overdraagbaar en enkel alleen geldig voor het desbetreffende account.


Geautomatiseerde besluitvorming
De Binnenkamer B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Binnenkamer B.V.) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Binnenkamer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Naam en Voornaam          1 maand > Reden: afhandeling van bestelling                         
Adresgegevens                   1 maand > Reden: afhandeling van bestelling

Telefoonnummer               1 maand > Reden: afhandeling van bestelling

Emailadres:                          Nodig voor werkend houden van App. Bij verwijderen App verdwijnen de gegevens automatisch


Delen van persoonsgegevens met derden
De Binnenkamer B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Binnenkamer B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Binnenkamer B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@debinnenkamer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Binnenkamer B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Verwijderen account binnen de Das Genieten app:

Het verwijderen van uw gegevens gekoppeld aan de Das Genieten app zijn door uzelf eenvoudig te verwijderen onder het kopje Accout. Hier vindt u de link naar "verwijderen account".  Indien u hier op klikt kunt u alle gegevens in 1 keer verwijderen.

Indien u hier voor kiest worden uw gegevens ook binnen ons bestand volledig verwijderd. 

Wilt u het verwijderen van uw account door ons laten verzorgen dan kunt u een email sturen naar:

info@dasgenieten.nl

Vermeld hierbij uw gebruikte emailadres en gebruikersnaam welke u gebruikt heeft voor het aanmaken van uw account.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Binnenkamer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@debinnenkamer.nl